Niepodległa

Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym…”

Lalka” B. Prus, Prezesowa Zasławska do Stanisława Wokulskiego, tom II, rozdział 6.

Dziwna bowiem jest natura ludzka: im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od innych.”

Lalka” B. Prus, Ignacy Rzecki, tom II, rozdział 1.

Parlament Dzieci i Młodzieży

1 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się I Posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Posłem reprezentującym województwo śląskie został uczeń klasy IIe – Kacper Kret.
Parlament Dzieci i Młodzieży zgromadził ponad 300 reprezentantów wybranych z terenu całego kraju, którzy mogli obradować nad wcześniej przygotowaną przez nich uchwałą. Obrady młodego parlamentu odwiedzili dorośli posłowie na Sejm VIII kadencji, wicemarszałkowie Sejmu oraz Rzecznik Praw Dziecka.

W obecności ważnych osobistości Kacper wygłosił swoje przemówienie, w którym zwrócił uwagę na fakt, że młodzi ludzie powinni mieć większy wpływ na losy naszego kraju. Ponadto zaproponował, aby młody parlament zorganizował wydarzenie, podczas którego młodzież będzie mogła świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w aktywnym działaniu dla polskiej młodzieży.

 

Ochrona danych osobowych – RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest IX LO im. C. K. Norwida z siedzibą w Częstochowie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub nr tel. 343625105 wew. 107.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit.,a, b, c oraz ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określają to: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375) oraz regulacje prawne.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.