Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

  • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
  • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
    [źródło: MEN] czytaj więcej

Program stypendialny ART GrECo

Program stypendialny ART GrECo

– Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej

– Jeśli mieszkasz w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województwa śląskiego

– Jeśli masz szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne

– Jeśli masz średnią na świadectwie powyżej 4,0

możesz ubiegać się o stypendium w programie ART GrECo

Aby wziąć udział:

1. Napisz esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić go lepszym dla wszystkich”

2. Przygotuj plan stypendialny – wzór znajdziesz na stronie Programu

3. Przygotuj kopiedokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia

4. Poproś nauczyciela o napisanie listu rekomendacyjnego

5. Wypełnij formularz zgłoszeniowy – znajdziesz go razem z Regulaminem na stronie

www.greco.services/pl/stypendia.html

6. Wyślij zgłoszenie pocztą ­ masz czas do 30.09.2020 roku

7. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona w dniu 14 grudnia 2020 roku

Jeśli masz talent i chcesz rozwijać swoje pasje, weź udział w Programie ART GrECo!

12 zwycięzców otrzyma stypendium w wysokości po 3.500 zł, by sięgać po kolejne sukcesy.

Co ze szkołami do wakacji?

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

[źródło: MEN]

Dni otwarte uczelni

Wrocław, 11.05.2020


Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności tegorocznych maturzystów, do udziału w Drzwiach Otwartych Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pierwsza część odbędzie się w formule pytań i odpowiedzi. Zainteresowani uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania wcześniej. Sesję odpowiedzi zaprezentujemy w kanałach YouTube oraz Facebook. Będzie też można zadawać pytania na żywo na kanałach tekstowych.
Zapraszamy już teraz do przesyłania nam swoich pytań przez prosty formularz online na stronie: https://tiny.pl/7tcvk
Szczegóły wydarzenia będą publikowane na naszych stronach WWW oraz stronie Facebook wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/584314425534575/
http://wfa.uni.wroc.pl/
Pierwsze wydarzenie odbędzie się już w piątek, 15 maja, o godzinie 10:00.


Serdecznie zapraszamy, dr hab. Maciej Matyka, prof. UWr
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Fizyki i Astronomii
kontakt: maciej.matyka@uwr.edu.pl