Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie łamaniu tych praw ucznia w szkole, rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów, mediacja między stronami konfliktu, egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
W związku z funkcjami Rzecznika każdy uczeń może zwrócić się do niego ze sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka. Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest prof. Katarzyna Sołtys.

Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel-uczeń”.

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami.
3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń”.

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami.
3. W razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
4. Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego (dyrektor, pedagog, wychowawca, rzecznik).
5. W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
6. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.