Wakacje!

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji składamy wszystkim serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę i szczere życzenia udanego wypoczynku.

Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód.

Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Dyrekcja szkoły

Niepodległa

Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym…”

„Lalka” B. Prus, Prezesowa Zasławska do Stanisława Wokulskiego, tom II, rozdział 6.

„Dziwna bowiem jest natura ludzka: im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od innych.”

„Lalka” B. Prus, Ignacy Rzecki, tom II, rozdział 1.

Ochrona danych osobowych – RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  i ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest IX LO im. C. K. Norwida z siedzibą w Częstochowie.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub nr tel. 343625105 wew. 107.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit.,a, b, c oraz ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż określają to: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375) oraz regulacje prawne.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.