Regulamin biblioteki

Spread the love

Regulamin biblioteki
IX Liceum Ogólnokształcącego

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia
oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i środków informacji.

 1. Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły
 2. W lokalu bibliotecznym udostępniona jest czytelnia (ICIM) i wypożyczalnia
 3. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły
 4. Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko
 5. Biblioteka oferuje czytelnikom wolny dostęp do półek
 6. Czytelnik porusza się między regałami bez bagażu (plecaki, torby, torebki) oraz bez jedzeni i picia
 7. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, po upływie którego można prosić o prolongatę
 8. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje)
 9. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowego warunku : zwrócenie w wymaganym terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,
 10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji, może także zgłaszać dezyderaty na temat książek, które jego zdaniem powinny zostać zakupione
  do biblioteki
 11. Jednorazowo na koncie czytelnika może być maksymalnie 5 książek
 12. Z książek wyjątkowo cennych – dotyczy to wszystkich cymeliów (pozycji wydanych przed 1945 rokiem) oraz pozycji z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko
  w czytelni
 13. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest ją odkupić
  (ten sam tytuł lub z podobnej dziedziny – po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem)
 14. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki
 15. Zasady korzystania ze zbiorów audiowizualnych i informatycznych każdorazowo należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem

KSIĄŻKI NALEŻY SZANOWAĆ!!!