Zaplanuj Swoją Karierę

Spread the love

„Zaplanuj Swoją Karierę”

Projekt pn. „Zaplanuj swoją karierę” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 31.08.2014 r.

Projekt zakłada poprawę efektywności nauczania we wszystkich liceach ogólnokształcących w mieście Częstochowa poprzez kształcenie zestawu praktycznych umiejętności uczniów pożądanych na rynku pracy z wykorzystaniem e-narzędzi.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Zwiększenie wsparcia dla uczniów w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej.
 2. Zapewnienie możliwości skorzystania z profilowanych kursów językowych.
 3. Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących interdyscyplinarne kompetencje uczniów.
 4. Zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia w praktyce swoich predyspozycji zawodowych.
 5. Poprawa atrakcyjności nauczania poprzez wdrożenie platformy e – learningowej i wzrost stopnia adaptacyjności nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla łącznie 648 uczniów:

 1. Doradztwo zawodowe – grupowe i indywidualne oraz uruchomienie działalności 3 Szkolnych Ośrodków Kariery.
 2. Profilowane kursy języków obcych – informatyczny (j. angielski), ekonomiczny (j. angielski i j. niemiecki, medyczny (j. angielski i j. francuski), psychologiczno – pedagogiczny (j. angielski), prawo i nauki polityczne (j. angielski i j. francuski) oraz humanistyczny (j. angielski).
 3. Zajęcia interdyscyplinarne profilowane – informatyczne (informatyka, matematyka), techniczne (fizyka, matematyka), ekonomiczne (matematyka, geografia, przedsiębiorczość), medyczne (biologia, chemia, fizyka), psychologiczno – pedagogiczne (polski, historia, biologia), prawo i nauki polityczne (historia, WOS, geografia) oraz humanistyczne (polski, historia, WOS).
 4. Warsztaty profilowane – tworzenia strony internetowej, rysunku technicznego, prowadzenia firmy, pierwszej pomocy i ratownictwa, prowadzenia NGO, praw człowieka i mediacji, dziennikarstwa i retoryki.
 5. Zajęcia specjalistyczne – rewalidacja oraz muzykoterapia.
 6. Wymiana dobrych praktyk – stworzenie portalu internetowego oraz zorganizowanie Festiwalu Międzyszkolnego „Zaplanuj swoją karierę”.

W ramach projektu zaplanowano oczywiście zakup atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do zajęć, organizację wycieczek i wizyt studyjnych, organizację obozu językowego oraz organizację konkursów międzyszkolnych z ciekawymi nagrodami.

Harmonogram zajęć w ramach projektu:

 

Rodzaj zajęć Osoba prowadząca Sala Data Godzina
J.angielski p.K.Majak 62 10 .06 14.35-17.00
J.angielski p.K.Majak 62 11.06 14.35-17.00
16:41, 13.06.2014 · Renata