Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Spread the love

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie, tel. 34 324 23 10, e-  mail: zsno@edukacja.czestochowa.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodms@sod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05.
 3. Monitoring prowadzony jest zgodnie z  art. 6 ust.1 lit. e  RODO,  art. 108 a Ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida oraz ochrony mienia.
 4. Obszar monitoringu obejmuje pomieszczenia i teren wokół IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida. Szczegółowe informacje na temat rozmieszczenia kamer dostępne są w sekretariacie.
 5. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom, takim jak policja, sąd lub prokuratura, a w uzasadnionych przypadkach uczniom, rodzicom, pracownikom lub innym osobom obserwowanym.
 6. Zapisy z monitoringu przechowane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
 8. informacji,
 9. dostępu do treści swoich nagrań w uzasadnionych przypadkach,
 10. anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,
 11. usunięcia danych jej dotyczących,
 12. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Monitoring jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.