Kryteria

Spread the love

KRYTERIA  REKRUTACJI  W  ROKU SZKOLNYM  2020/2021

KANDYDAT DO SZKOŁY MOŻE UZYSKAĆ MAKSIMUM 200 PKT

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW :

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty– maksimum 100 punktów.
 2. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Wynik przedstawiony w procentach z języka  polskiego i matematyki  mnoży się przez  0,35.

a) język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksimum 35 punktów

b) matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksimum 35 punktów

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

a) język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent – maksimum 30 punktów

 • Liczba punktów możliwych do uzyskania z 4 wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksimum 72 punktów
 • Punktacja za oceny:
 • ocena celująca                       18 punktów
 • ocena bardzo dobra               17 punktów
 • ocena dobra                           14 punktów
 •  ocena dostateczna                   8 punktów
 • ocena dopuszczająca               2 punktów

Punktacji podlegają 4 przedmioty : obligatoryjnie język polski i matematyka oraz 2  ustalone przez szkołę przedmioty

 • klasa Ia –  biologia,  chemia
 • klasa Ib – biologia,  chemia
 • klasa Ic – fizyka, informatyka
 • klasa Id – fizyka, informatyka
 • klasa Ie – geografia, język angielski
 • klasa If – język angielski oraz jeden  najlepiej oceniony przedmiot z grupy przedmiotów:

historia, WOS

 • klasa Is –  dwa  najlepiej ocenione przedmioty z grupy przedmiotów: biologia, chemia, geografia

I. Liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksimum 28 punktów.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad-wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem     nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –  przyznaje się 4 punktów

 b) krajowym               –  przyznaje się 3 punktów

c) wojewódzkim          –  przyznaje się punktów

d) powiatowym            –  przyznaje się 1 punkt

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat muszą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zasady przyznawania punktów dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Absolwentom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym
za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów

b) bardzo dobrym – po 30 punktów

c) dobrym –po 25 punktów

 d) dostatecznym – po 15 punktów

e) dopuszczającym – po 10 punktów

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów

 b) bardzo dobrym – 25 punktów

c) dobrym –20 punktów

d) dostatecznym – 10 punktów

e) dopuszczającym – 5 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty,
 z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty