Terminy rekrutacji

Spread the love

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego
na rok szkolny 2020/2021

Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
• Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Dokumenty składamy tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Od 11 maja do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00
• Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do klasy sportowej.

Od 21 maja 2020 r. do 29 maja 2020r.;
II termin*: 15-17 czerwca 2020 r.
• Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

  • Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.
    10 czerwca 2020 r.;
    II termin*: 19 czerwca 2020 r.
    • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
  • Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
• Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

13 lipca 2020 r.
• ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00
• Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty .

21 lipca 2020 r. do godz. 14.00
• podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

do 31 lipca 2020 r. rekrutacja uzupełniająca

Na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty WE –KZ.537.10.2020 z 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych , tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II, stopnia na rok szkolny 2020/2021