Rekrutacja 2018/2019

Spread the love

Nabór do szkoły prowadzony jest w systemie elektronicznym na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2018/2019 planowanych jest 7 klas 30 osobowych oraz jedna klasa z rozszerzonym programem piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców  (13+13) 26 osobowa.
Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Oferujemy kształcenie w następujących klasach pierwszych:

 Wybór klas  Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu
klasa „Ia” (30 miejsc)

przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

przedmiot dodatkowy: biofizyka

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Pierwszy nauczany na różnych poziomach język: język angielski

Drugi nauczany na różnych poziomach język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język rosyjski.

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
klasa „Ib” (30 miejsc)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Klasa objęta jest patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Pierwszy nauczany na różnych poziomach język: język angielski

Drugi nauczany na różnych poziomach język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język rosyjski.

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
klasa „Ic” (30 miejsc)

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego

Pierwszy nauczany na różnych poziomach język: język angielski

Drugi nauczany na różnych poziomach język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język rosyjski.

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
klasa „Id-g” (120 miejsc)

przedmioty rozszerzone wybierane w II semestrze klasy pierwszej po jednym z trzech grup są realizowane od klasy drugiej:

grupa I: język angielski, biologia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

grupa II: matematyka język polski, geografia, chemia

grupa III: matematyka, fizyka, historia, język angielski

zajęcia z tych przedmiotów realizowane są w grupach międzyoddziałowych

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda w zależności od wybranego zestawu przedmiotów obowiązkowych

Pierwszy nauczany na różnych poziomach język: język angielski

Drugi nauczany na różnych poziomach język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język rosyjski.

 • język polski
 • matematyka
 • najlepiej oceniony przedmiot z grupy: biologia, historia, informatyka, geografia
 • najlepiej oceniony przedmiot z grupy: chemia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, fizyka
klasa „Is” (26 miejsc: 13 dziewcząt i 13 chłopców)

z programem piłki siatkowej realizowanym we współpracy z KS Norwid oraz KS Częstochowianka.

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski – będzie również możliwość wyboru zamiennie chemii

przedmiot dodatkowy: psychologia sportu

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

UWAGA! Składanie wniosków o przyjęcie do klasy 1s odbywa się od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. Kandydaci do klasy sportowej muszą założyć konta w systemie naboru elektronicznego w tym terminie. 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
(test sprawnościowy) kandydatów do klasy pierwszej
punktacja dla siatkarek
IX L.O. im. C.K. Norwida z programem piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.
UWAGA! Składanie wniosków o przyjęcie do klasy 1s odbywa się od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. Kandydaci do klasy sportowej muszą założyć konta w systemie naboru elektronicznego w tym terminie.
9.06. godz. 10.00 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej z programem piłki siatkowej – dziewczęta.
9.06. godz. 12.00 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej z programem piłki siatkowej – chłopcy.
HALA IX LO im. C.K.Norwida

 

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • geografia

Zasady przeliczania na punkty:
– wyniku egzaminu gimnazjalnego,
– ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
– świadectwa z wyróżnieniem,
– udziału w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem,
– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
– dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (D20170586.pdf)

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.      [LINK] [LINK]