Matura

Spread the love

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja

(oprócz 13 i 20 maja)

język polski

 

 

Egzamin jest przeprowadzany

w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 7 do 25 maja

(oprócz 13 i 20 maja)

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski – pp* język polski – pr *
5, 6 – sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr

język angielski – dj*

9 środa matematyka – pr filozofia – pp

filozofia – pr

10 czwartek biologia – pp

biologia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

12, 13 – sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

geografia – pp

geografia – pr

15 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
16 środa chemia – pp

chemia – pr

historia – pp

historia – pr

17 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18 piątek język francuski – pp język francuski – pr

język francuski – dj

19, 20 – sobota, niedziela
21 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

22 wtorek język włoski – pp język włoski – pr język włoski – dj
 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

środa

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp

język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów

dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2018 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2018 r.

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2018 oraz absolwentów techników z lat 2016–2018.)

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia chemia filozofia fizyka geografia historia

historia muzyki historia sztuki język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

180

informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr),

geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

****  pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2018 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

 

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
 

informatyka

poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia historia

historia muzyki historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu język kaszubski

 

poziom podstawowy

 

120

 

poziom rozszerzony

 

180

biologia chemia

fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia,

historia, matematyka

80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy  między  poszczególnymi  częściami  egzaminu  z  informatyki  na  poziomie  podstawowym  i  rozszerzonym  oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Wyniki matur w latach 2014-2017