Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

oke.jaworzno.pl

W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

Z wyjątkiem kiedy zdający:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Czytaj dalej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

  • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
  • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
  • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
    [źródło: MEN] czytaj więcej

Drodzy Abiturienci !

To dla Was szczególny czas. Niestety nie jest nam dane świętować go uroczyście.  Kończycie pewien etap Waszego życia.  Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku dorosłości.
Za wami trzy lata naukowego wysiłku, ale także ważnych odkryć, kształtowania siebie i dojrzewania, niezapomnianych doświadczeń w relacjach z przyjaciółmi i nauczycielami.   Dziś możemy powiedzieć, że podołaliście tym wyzwaniom , osiągnęliście sukces.  Jesteśmy z Was bardzo dumni. Pielęgnujcie  ten sukces, podejmujcie mądre decyzje.
Przed Wami  egzamin dojrzałości, czas trudny, pełen emocji, bardzo ważny, wykorzystajcie go jak najlepiej. Budujcie Waszą przyszłość na mądrości, którą tyle lat zdobywaliście.
Drodzy Absolwenci życzę Wam zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i powodzenia w życiu osobistym. Nie marnujcie swoich już odkrytych talentów. Rozwijajcie je z pasją, czerpiąc z nich wiele radości i satysfakcji.

Krzysztof Wachowiak
Dyrektor Szkoły